எனக்கு பாலியல் தொற்று (எஸ்.டி.ஐ) இருக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன். அதற்கான சிகிச்சையை நான் எவ்வாறு பெறுவது?

Was this article helpful?
239 out of 262 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top