கண்டறியவியலா நிலையில் (undetectable) இருப்பது என்றால் என்ன?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.