நான் இப்போது பால்வினை நோய்த்தொற்றால் (எஸ்.டி.ஐ) பாதிக்கப்பட்டுள்ளேன். எனது கூட்டாளிக்கு/கூட்டாளிகளுக்கு இதை நான் எவ்வாறு தெரியப்படுத்துவது?

Was this article helpful?
10 out of 12 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top