ഒരു ലൈംഗികജന്യരോഗം എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് പിടിപെട്ടാൽ അതെങ്ങനെ എന്റെ പങ്കാളിയെ(പങ്കാളികളെ) അറിയിക്കും?

Was this article helpful?
4 out of 4 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top