എച്ച്.ഐ.വി ക്കുള്ള മരുന്നുകളോ പ്രെപ് എന്ന മരുന്നോ ട്രാൻസ്ജെണ്ടർ ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളുമായി പ്രതിപ്രവർത്തനം നടക്കുമോ?

Was this article helpful?
2 out of 5 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top