എന്റെ ലൈംഗികചായ്‌വിനെക്കുറിച്ചോ ലിംഗതന്മയെപറ്റിയോ എന്നെ പരിശോധിക്കുന്ന ഡോക്ടർ അറിയേണ്ടതുണ്ടോ?

Was this article helpful?
3 out of 3 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top