கண்டறியவியலா நிலையில் (undetectable) இருப்பது என்றால் என்ன?

Was this article helpful?
6 out of 7 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top