ಈಗತಾನೆ ನನಗೆ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ಸೋಂಕಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ (STI) (ಪಾಸಿಟಿವ್). ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ/ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

Was this article helpful?
3 out of 3 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top