ನಾನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಲೈಂಗಿಕ ಖಾಯಿಲೆಗೆಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

Was this article helpful?
9 out of 10 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top