పీఈపీ (PEP) అంటే ఏమిటి? పీఈపీ (PEP) అంటే పోస్ట్-ఎక్స్పోజర్ ప్రొఫిలాక్సిస్ అనగా ఎచ్ఐవి ప్రసారం తరవాత చేసే రోగనిరోధనము నివారణము.

Was this article helpful?
1 out of 1 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top