ਮੈਂਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਮੈਂਨੂੰ ਜਿਣਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਏਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ?

Was this article helpful?
27 out of 31 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top