ਮੈਂਨੂੰ ਅਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ?

Was this article helpful?
1 out of 1 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top