ਅਣਪਛਾਤੇਆ = ਨਾ-ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ?

Was this article helpful?
2 out of 6 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top