ਕਿ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ ਦੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਐਕਸਪੋਜਰ ਰੋਕਥਾਮ ਇਲਾਜ(PrEP) ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੇਨਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ?

Was this article helpful?
2 out of 5 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top