Tôi không có bao cao su, gel bôi trơn hoặc đồ chơi tình dục. Tôi có thể dùng gì để thay thế ?

Was this article helpful?
243 out of 335 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top