పీఈపీ (PEP) అంటే ఏమిటి? పీఈపీ (PEP) అంటే పోస్ట్-ఎక్స్పోజర్ ప్రొఫిలాక్సిస్ అనగా ఎచ్ఐవి ప్రసారం తరవాత చేసే రోగనిరోధనము నివారణము.

Comments

0 comments

Article is closed for comments.