నేను లైంగిక ప్రసార సుఖవ్యాధి/ఇన్ఫెక్షన్ ఎస్.టీ.ఐని (STIని) కలిగి ఉండవచ్చని అనుకుంటున్నాను. నేను ఎలా చికిత్స పొందాలి?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.