నాకు సుఖవ్యాధి/ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నట్లుగా లైంగిక ప్రసార సుఖవ్యాధి/ఇన్ఫెక్షన్ (ఎస్టీఐ/STI) పరీక్షలో నేను పాజిటివ్గా తేలింది. దాని గురించి నా లైంగిక శృంగార సహచరులకు (పార్ట్నర్కి/పార్ట్నర్లకు) ఎలా చెప్పగలను?

Was this article helpful?
5 out of 6 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top