నాకు సుఖవ్యాధి/ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నట్లుగా లైంగిక ప్రసార సుఖవ్యాధి/ఇన్ఫెక్షన్ (ఎస్టీఐ/STI) పరీక్షలో నేను పాజిటివ్గా తేలింది. దాని గురించి నా లైంగిక శృంగార సహచరులకు (పార్ట్నర్కి/పార్ట్నర్లకు) ఎలా చెప్పగలను?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.