ഏതൊക്കെ തരം ഗർഭനിരോധനസംവിധാനങ്ങളാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുക?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.