ഏതൊക്കെ തരം ഗർഭനിരോധനസംവിധാനങ്ങളാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുക?

Was this article helpful?
3 out of 3 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top