ഒരു ലൈംഗികജന്യരോഗം എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് പിടിപെട്ടാൽ അതെങ്ങനെ എന്റെ പങ്കാളിയെ(പങ്കാളികളെ) അറിയിക്കും?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.