ਮੇਰੇ ਜਿਣਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਜਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਏਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਸਾਥੀ/ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਸਾਂ?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.