ਮੇਰੇ ਜਿਣਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਜਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਏਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਸਾਥੀ/ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਸਾਂ?

Was this article helpful?
7 out of 10 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top