ਮੈਂਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਮੈਂਨੂੰ ਜਿਣਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਏਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.