ಈಗತಾನೆ ನನಗೆ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ಸೋಂಕಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ (STI) (ಪಾಸಿಟಿವ್). ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ/ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.