ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಗರ್ಭ ನಿರೋಧಕ ವಿಧಾನಗಳು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತವೆ?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.