ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಗರ್ಭ ನಿರೋಧಕ ವಿಧಾನಗಳು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತವೆ?

Was this article helpful?
2 out of 2 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top