મારી પાસે કોન્ડોમ, લ્યુબ ઓઇલ અથવા સેક્સ માટેના રમકડા(સેક્સ ટોય) નથી. તેના બદલે હું શું વાપરી શકું?

Was this article helpful?
69 out of 72 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top