Tôi không có bao cao su, gel bôi trơn hoặc đồ chơi tình dục. Tôi có thể dùng gì để thay thế ?

Was this article helpful?
111 out of 160 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top