ຂ້ອຍບໍ່ມີຖົງຢາງອະນາໄມ,​ ເຈວຫຼໍ່ລື່ນ ຫຼື ອຸປະກອນທາງເພດ. ​ຂ້ອຍຄວນໃຊ້ຫຍັງແທນ?

Was this article helpful?
5 out of 7 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top