ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອ ເອຊໄອວີ ຕ້ອງໄດ້ກວດຫາ ປະລິມານເຊື້ອໄວຣັສ ໃນຮ່າງກາຍ ເລື້ອຍປານໃດ?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.