ຂ້ອຍຫາກໍ່ກວດເລືອດພົບວ່າ ຂອ້ຍເລືອດບວກ ໂດຍການມີເພດສໍາພັດທີ່ບໍ່ໄດ້ບ້ອງກັນ.​ ຂ້ອຍຄວນຈະບອກຄູ່ ຂອງ ຂ້ອຍແນວໃດ?

Was this article helpful?
0 out of 3 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top