ແລ້ວ ຂ້ອງຕ້ອງກວດຫຍັງແດ່ ເຖິງຈະເອີ້ນວ່າ ການກວດຢ່າງຄົບຖ້ວນ?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.