ບໍ່ສາມາດກວດພົບພົບແມ່ນຫຍັງ = ບໍ່ແພ່ ?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.