എന്റെ ലൈംഗികചായ്‌വിനെക്കുറിച്ചോ ലിംഗതന്മയെപറ്റിയോ എന്നെ പരിശോധിക്കുന്ന ഡോക്ടർ അറിയേണ്ടതുണ്ടോ?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.