கண்டறியவியலா நிலை = பரப்பவியலா நிலை (ஆங்கிலத்தில்: Undetectable = Untransmittable, U=U) என்பதன் பொருள் என்ன?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.