கண்டறியவியலா நிலை = பரப்பவியலா நிலை (ஆங்கிலத்தில்: Undetectable = Untransmittable, U=U) என்பதன் பொருள் என்ன?

Was this article helpful?
11 out of 12 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top