ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ/ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀ(HIV/STD) ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

Was this article helpful?
23 out of 30 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top