எச்.ஐ.வி மருந்துகள் அல்லது PrEP எனப்படும் மருந்துகள் திருநர் ஹார்மோன்களோடு (இயக்குநீர்களோடு) பிரச்சனை ஏற்படுத்துமா?

Was this article helpful?
5 out of 8 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top