ਅਣਪਛਾਤੇਆ = ਨਾ-ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.