ਅਣਪਛਾਤੇਆ = ਨਾ-ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ?

Was this article helpful?
0 out of 1 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top