ನನ್ನ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಅಥವಾ ಲಿಂಗತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.