ನನ್ನ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಅಥವಾ ಲಿಂಗತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?

Was this article helpful?
7 out of 9 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top