ನನ್ನ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಅಥವಾ ಲಿಂಗತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?

Was this article helpful?
3 out of 4 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top