ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ಯ ಔಷಧಗಳು ಅಥವಾ ಪಿ.ಅರ್.ಈ.ಪಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಕ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಯೇ?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.