ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ಯ ಔಷಧಗಳು ಅಥವಾ ಪಿ.ಅರ್.ಈ.ಪಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಪರಿವರ್ತಕ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆಯೇ?

Was this article helpful?
4 out of 4 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top