ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ಸೋಂಕಿರುವ (ಪಾಸಿಟಿವ್) ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ರೋಗಾಣುಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು (ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ) ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?

Was this article helpful?
5 out of 6 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top