ಎಚ್.ಐ.ವಿ. ಸೋಂಕಿರುವ (ಪಾಸಿಟಿವ್) ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ರೋಗಾಣುಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು (ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ) ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.