ਮੈਂਨੂੰ ਅਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.