ਕਿ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ ਦੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਐਕਸਪੋਜਰ ਰੋਕਥਾਮ ਇਲਾਜ(PrEP) ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੇਨਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.