హెచ్ఐవి మందులు లేదా PrEP మందులు ట్రాన్స్ వ్యక్తులు వాడే హార్మోన్ల తో కలిపి వాడవచ్చా లేక రెండు కలిపితే ఏదన్నా సమస్య వస్తుందా ?

Was this article helpful?
3 out of 3 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top