అన్ డిటెక్టబుల్ = అన్ ట్రాన్స్మిట్ బుల్ (Undetectable = Untransmittable) (U=U) అంటే ఏమిటి ?

Was this article helpful?
4 out of 4 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top