అన్ డిటెక్టబుల్ = అన్ ట్రాన్స్మిట్ బుల్ (Undetectable = Untransmittable) (U=U) అంటే ఏమిటి ?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.