ನಾನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಲೈಂಗಿಕ ಖಾಯಿಲೆಗೆಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.