ರೋಗಪತ್ತೆಯಾಗದವರು (ಅನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಬಲ್) = ರೋಗ ಹರಡಲಾಗದವರು (ಅನ್ ಟ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಬಲ್) (U=U) ಎಂದರೇನು?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.