ರೋಗಪತ್ತೆಯಾಗದವರು (ಅನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಬಲ್) = ರೋಗ ಹರಡಲಾಗದವರು (ಅನ್ ಟ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಬಲ್) (U=U) ಎಂದರೇನು?

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request
Return to top