"Không phát hiện" = "Không có khả năng lây nhiễm" (Undetectable=Untransmitable) hay U=U có nghĩa là gì ?

Comments

0 comments

Article is closed for comments.